POGOJI POSLOVANJA

Obrazci za prenosObrazecza odstop od pogodbe | Obrazec za zamenjavo blaga
Preiti  na predložitev online reklamacije >>>

1. SPLOŠNI POGOJI

1.1. Pogoji poslovanja podjetja IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, matična številka: 46569014, vpisanega v poslovni register Okrožnega sodišča v Žilini, oddelek C, št. vložka: 56258 / L (v nadaljnjem besedilu "prodajalec"), urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem in njegovimi strankami oziroma kupci (v nadaljnjem besedilu "kupec") prek spletne trgovine irisimo.si

1.2. Kupec lahko pride v stik s prodajalcem prek naslednjih kontaktnih podatkov

info@irisimo.si
+38618280368
Telefonski kontakt PON - PET 08:00 - 16:00


2. INFORMACIJE O SKLENITVI POGODBE

2.1. Prodajalec zaradi skladnosti z vsemi nacionalnimi zakoni in predpisi Evropske unije kupcu posreduje obvezne podatke v 2. členu Splošnih pogojev poslovanja, ki jih je prodajalec dolžan posredovati kupcu pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe:

 2.1.1. Glavne značilnosti blaga. Informacije o glavnih lastnostih blaga in naravi storitve v obsegu, ki je primeren uporabljenim sredstvom komunikacije na daljavo, posreduje prodajalec kupcu preko kataloške strani spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 3.1 in tudi s temi pogoji poslovanja.

 2.1.2. Poslovno ime in sedež podjetja. Kupec je seznanjen s poslovnim imenom in sedežem podjetja v odstavku 1.1 Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.3. Kontaktni podatki prodajalca. Kontaktni podatki prodajalca, vključno s telefonsko številko, elektronskim naslovom in poštnim naslovom, so navedeni v odstavku 1.2 Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.4. Naslov za reklamacije. Kupec ima pravico vložiti reklamacijo blaga ali storitev ali vložiti pritožbo ali drugo pobudo na naslov, ki je naveden v odstavku 1.2 Splošnih pogojev poslovanja, razen če ti pogoji določajo drugače.

 2.1.5. Skupna cena blaga ali storitev. Podatki o ceni blaga ali storitev, vključno z davkom na dodano vrednost, drugimi davki, dajatvami in, v primeru blaga ali storitev, pri katerih cene ni mogoče določiti vnaprej, način določitve cene, vključno s stroški za prevoz, dostavo, poštnino, druge stroške ali pristojbine, ali če teh stroškov ali pristojbin ni mogoče določiti vnaprej, je način ugotavljanja teh stroškov in nadomestil, v primeru da jih bo plačal kupec, na voljo na kataloških straneh spletnega vmesnika v skladu z odstavkom 3.1 in tudi v Splošnih pogojih poslovanja.

 2.1.6. Plačilni pogoji in pogoji dostave. Podatki o pogojih plačila in dostave so navedeni v 4. členu Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.7. Pravica kupca do odstopa od pogodbe. Podatki o pravici kupca do odstopa od pogodbe, vključno s povezanimi pogoji, so navedeni v 5. členu SPP, vključno z obrazcem za odstop od pogodbe in podatki o stroških vračila blaga, pa tudi o okoliščinah, pod katerimi kupec ni upravičen do odstopa od pogodbe.

 2.1.8. Pomanjkljivosti pri izvajanju. Informacije o zahtevkih zaradi pomanjkljive izvedbe, vključno z informacijami o tem, kako uveljavljati te zahtevke, so navedene v 7. in 8. členu Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.9. Garancija. Informacije o obstoju in podrobnostih garancije, ki jih zagotovi proizvajalec ali prodajalec, vključno z informacijami o nadstandardni garanciji, so navedene v 8. členu Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.10. Podaljšana garancija. Informacije o podaljšani garanciji, ki velja za nekatere od ponujenih izdelkov, so navedene v odstavku 8.14 Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.11. VIP storitve. Informacije o storitvah VIP, ki se nanašajo na nekatere od ponujenih izdelkov, so navedene v odstavku 8.15. Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.12. Dolžina trajanja pogodbe in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Podatki o dolžini trajanja pogodbe, kot tudi drugi podatki o načinu sklenitve pogodbe, so navedeni v 3. členu Splošnih pogojev poslovanja, vključno s podatki o minimalni dolžini trajanja obveznosti iz kupoprodajne pogodbe.

 2.1.13. Obveznost zagotavljanja depozita. Kupec je obveščen o svoji obveznosti predhodno zagotoviti depozit, vključno s povezanimi pogoji, na ustrezni strani kataloga na spletnem vmesniku v skladu s 3. členom SPP.

 2.1.14. Tehnična varnost in združljivost. Informacije o funkcionalnosti, vključno z morebitnimi uporabnimi tehničnimi zaščitnimi ukrepi za varnost elektronskih vsebin, lahko kupec najde na ustrezni kataloški strani spletnega vmesnika v skladu s 3. členom Splošnih pogojev poslovanja. To velja tudi za pogoje reklamacije, ki se nahajajo na ustrezni podstrani spletne trgovine, pa tudi za združljivost elektronskih vsebin s strojno in programsko opremo, ki je prodajalcu znana ali za katero se lahko utemeljeno domneva, da jo pozna.

 2.1.15. Izvensodno reševanje sporov. Informacije o izvensodnem reševanju sporov so kupcu na voljo v 11. členu Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.16. Shranjevanje kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena pri prodajalcu, kupec pa ima pravico zahtevati njeno besedilo. Pisno zahtevo je treba poslati na naslov, ki je naveden v 1. členu Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.17. Nadzorni organi. Seznam nadzornih organov, ki nadzorujejo poslovanje prodajalca, je podan v 11. členu Splošnih pogojev poslovanja.

 2.1.18. Dokazilo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe. V skladu z Direktivo EU (2000/31/ES) o elektronskem poslovanju in, kjer je to primerno, njenimi nacionalnimi prenosi, prodajalec kupca obvesti s potrditvenim e-sporočilom o sklenitvi kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem.

 2.1.19. Jezik kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba je sestavljena v jeziku, ki ga kupec izbere v spletnem vmesniku v skladu s 3. členom Splošnih pogojev poslovanja. Kupec mora upoštevati, da je le angleška različica tukaj navedenih pogojev pravno zavezujoča, medtem ko so prevodi teh pogojev na voljo le kot pripomoček za kupca. V primeru protislovja med izvirnimi pogoji poslovanja in prevodom prevladajo določbe pogojev poslovanja v angleščini, razen če je za posamezne države določeno drugače.


3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Predstavitev vseh izdelkov v spletnem vmesniku trgovine je informativne narave in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe glede tega blaga.

3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje podatke o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če zaradi narave blaga ni mogoče vrniti po navadni pošti. Cene blaga so navedene z davkom na dodano vrednost in vsemi pripadajočimi dajatvami. Cene blaga ostanejo veljavne, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine.  Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga.  Podatki o stroških pakiranja in dostave blaga navedeni v spletnem vmesniku trgovine veljajo samo v primerih, ko je blago dostavljano na območju Republike Slovenije.

3.4. Kupec za naročilo blaga izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti podatke o:

 3.4.1. naročenem blagu (naročeno blago kupec „vloži“ v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika trgovine),

 3.4.2. načinu plačila kupnine blaga ter o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in

 3.4.3. stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu skupaj "naročilo").

3.5. Kupec lahko pred oddajo naročila prodajalcu preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo, tudi glede na kupčevo sposobnost odkrivanja in popravljanja napak pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "ODDAJ NAROČILO". Podatke, navedene v naročilu, prodajalec šteje za pravilne. Prodajalec bo takoj po prejemu naročila kupcu potrdil prejem po e-pošti na kupčev e-naslov, ki je naveden v uporabniškem računu ali naročilu (v nadaljnjem besedilu "e-naslov kupca").

3.6. Prodajalec ima vedno pravico, glede na naravo naročila (količino blaga, višino kupnine, predvidene stroške pošiljanja) od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu).

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane s potrdilom o dostavi naročila (prejemom), ki ga prodajalec pošlje kupcu po e-pošti, na kupčev e-naslov. Podatki o trajanju kupoprodajne pogodbe, ali je sklenjena za določen ali nedoločen čas, vključno z drugimi podatki v zvezi s trajanjem kupoprodajne pogodbe, so navedeni na kataloški strani spletnega vmesnika.

3.8. Kupec se ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam, ti stroški pa se ne razlikujejo od osnovne stopnje.


4. POGOJI DOSTAVE IN PLAČILA

4.1. Običajno je razpoložljivost blaga z datumom odpreme za posamezno blago navedena na spletni strani spletne trgovine. Če ni navedeno, je običajni rok dostave 3-7 delovnih dni.

4.2. Prikaz blaga na kateremkoli spletnem mestu spletne trgovine, ki ga upravlja prodajalec, je samo za ponazoritev. Težo, mere in druge podrobnosti blaga v prodajalčevih katalogih, brošurah in drugih dokumentih, objavljenih na spletnem mestu spletne trgovine prodajalca, poda proizvajalec in se lahko razlikujejo od dejanskih.

4.3. Če se prodajalec in kupec v kupoprodajni pogodbi ne dogovorita drugače, je prodajalec dolžan kupcu izročiti artikel v skladu z datumom, navedenim na spletni strani spletne trgovine, vendar najkasneje v 30 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Če prodajalec ni izpolnil svoje obveznosti izročiti artikel v roku iz prvega stavka, ga kupec izzove, da blago izroči v dodatnem ustreznem roku, ki ga on določi. Če prodajalec artikla ne dostavi niti v tem dodatnem ustreznem roku, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe.

4.4. Kupec je dolžan prevzeti blago na kraju, kjer je prodajalec ali njegov zastopnik, pooblaščen za dostavo blaga in kupec dogovorjen s kupoprodajno pogodbo ali kako drugače v času pred dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu: "Mesto").

4.5. Ob prevzemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru morebitnih napak nemudoma obvestiti prevoznika. V primeru, da ugotovi da je embalaža poškodovana, in da kaže na nepooblaščen vstop v pošiljko, kupec ni dolžan prevzeti pošiljke od prevoznika. To ne vpliva na pravice kupca iz naslova odgovornosti za napake na blagu in druge pravice kupca, ki izhajajo iz splošno zavezujočih zakonskih predpisov.

4.6. Stroške poštnine plača kupec na način, ki ga je izbral v nakupovalni košarici in po aktualnih cenah poštnine.

4.7. Na izbiro vam ponujamo več načinov dostave: 

DPD
Znesek naročila
Cena dostave
0 - 70,00 €
5,50 €
71 - 150,00 €
3,90 €
151 - 250,00 €
2,50 €
> 250,00 €
0,00 €

DHL Express
Znesek naročila
Cena dostave
0 - 70,00 €
15,90 €
71 - 200,00 €
11,90 €
201 - 300,00 €
9,90 €
> 300,00 €
7,90 €

4.8. Kupec lahko plača naročeno blago in morebitne stroške dostave blaga na naslednje načine: 

Plačilo s kartico - Blago plačate s plačilno kartico. Sprejemamo naslednje kartice: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Po pošiljanju naročila boste preusmerjeni v cono bančnih storitev za stranke. Plačilo je nakazano takoj.
Plačilo po povzetju DPD - Blago plačate po povzetju
PayPal

5. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

5.1. Kupec se zaveda, da ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe za dostavo blaga, ki je bilo spremenjeno po kupčevih željah oziroma zanj, od kupoprodajne pogodbe za dostavo blaga, ki se hitro pokvari, kot tudi blaga, ki je bilo po dostavi nepovratno pomešano z drugim blagom, od kupoprodajne pogodbe za dostavo blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik vzel iz pakiranja in ga iz higienskih razlogov ne more vrniti ter od kupoprodajne pogodbe za dostavo zvočnega ali video posnetka oz. računalniškega programa, če je posegel v njihovo originalno embalažo.

5.2. Če ne gre za primer iz člena 5.1 Pogojev poslovanja ali drugi primer, ko ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, in sicer v štirinajstih (14) dneh po prevzemu blaga in v primeru, da je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dostava več delov, teče ta rok od dneva prevzema zadnjega kosa blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je potrebno poslati prodajalcu v roku, določenem v prejšnjem stavku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je priložen pogojem poslovanja.  Odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec pošlje na poslovni naslov prodajalca ali na e-naslov prodajalca info@irisimo.si

5.3. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.2. Pogojev poslovanja se kupoprodajna pogodba razveljavi od začetka. Blago mora kupec vrniti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh od vročitve odstopa od kupoprodajne pogodbe prodajalcu. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi on stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po navadni pošti.

5.4. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.2. Pogojev poslovanja, bo prodajalec kupcu prejeta denarna sredstva vrnil v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe, na enak način kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico vrniti sredstva, ki jih je kupec zagotovil ob vračilu blaga kupcu ali kako drugače, če se kupec strinja in kupec ne nosi dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih denarnih sredstev prej, preden kupec blago vrne oziroma dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

5.5. Prodajalec ima pravico enostransko všteti odškodninski zahtevek za škodo na blagu zoper kupčevo pravico do vračila kupnine.

5.6. V primerih, ko ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu z določili člena 5.2. Pogojev poslovanja, ima tudi prodajalec pravico, da kadarkoli odstopi od kupoprodajne pogodbe, dokler kupec ne prevzame blaga. V takem primeru bo prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrnil kupnino, in sicer negotovinsko na račun, ki ga določi kupec.

5.7. Če je kupcu skupaj z blagom sprejel darilo, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena pod pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba za tako darilo izgubi učinek in kupec je dolžan dano darilo vrniti.

5.8. Razen primerov, ki so določeni v členih 5.1 in 5.2, prodajalec kupcu dovoljuje odstop v dvanajstih (12) mesecih od nakupa blaga. Kupec ima pravico zahtevati od prodajalca zamenjavo blaga v istem roku. Pravica po odstavku 5.8 teh splošnih pogojev ugasne v primerih iz odstavka 5.1 in dalje, če je bilo blago rabljeno, nošeno, kaže znake obrabe ali ne vsebuje vseh dodatkov, ki so bili z njim dostavljeni (predvsem škatla, garancijski list itd.). Podrobnejši pogoji za ta izredni odstop so navedeni na spletnem vmesniku prodajalca.

5.9. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne kupnine blaga.

5.10. Obrazec za odstop od pogodbe

5.11. Več informacij o možnosti vračila TUKAJ.


6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

6.1. Informacije o tem, kako prodajalec obdeluje osebne podatke, boste našli v dokumentu Pravilnik o zasebnosti TUKAJ.


7. PRAVICE IN OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ POMANJKLJIVE IZVEDBE

7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede pravic, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe, urejajo ustrezni splošno zavezujoči pravni predpisi.

7.2. Prodajalec ob prevzemu kupcu zagotavlja, da je blago brez napak. Prodajalec kupcu zagotavlja predvsem, da v času, ko kupec prevzame blago:

 7.2.1. blago ima lastnosti, o katerih sta se strani dogovorili, in če dogovora ni, ima lastnosti, ki jih opisuje ali pričakuje prodajalec ali proizvajalec glede na naravo blaga in oglaševanje, ki ga izvajata,

 7.2.2. blago je primerno za namen, ki ga je prodajalec navedel za njegovo uporabo ali za katerega se tovrstno blago običajno uporablja,

 7.2.3. blago po kakovosti ali dizajnu ustreza dogovorjenemu vzorcu ali modelu, če sta bila kakovost ali dizajn določena po dogovorjenem vzorcu ali modelu,

 7.2.4. blago je v ustrezni količini, meri ali teži in

 7.2.5. blago je v skladu z zahtevami zakonskih predpisov.

7.3. Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prevzemu, se šteje, da je bilo blago ob prejemu pomanjkljivo.

7.4. Prodajalec ima obveznosti iz naslova pomanjkljive izvedbe vsaj v obsegu, v katerem obveznosti iz naslova pomanjkljive izvedbe proizvajalca še vedno obstajajo. Kupec ima sicer pravico uveljavljati pravico do reklamacije napak, ki se pojavijo na potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema. Če je na prodanem blagu, v njegovi embalaži, v navodilih, ki spremljajo blago ali v oglaševanju v skladu z drugo zakonodajo, navedeno obdobje, v katerem se blago lahko uporablja, veljajo določbe o garanciji kakovosti. Prodajalec se kot jamstvo za kakovost zavezuje, da bo blago določeno obdobje primerno za normalno uporabo oziroma da bo ohranilo svoje običajne lastnosti. Če je kupec prodajalcu upravičeno očital napako na blagu, rok za uveljavljanje pravic iz naslova pomanjkljive izvedbe oziroma garancijski rok ne teče za čas, v katerem kupec ne more uporabljati blaga z napako.

7.5. Določbe iz 6. člena Splošnih pogojev poslovanja ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni zaradi napake, za katero je dogovorjena nižja cena, za obrabo, ki nastane zaradi običajne uporabe, v primeru rabljenega blaga z napako, ki ustreza stopnji uporabe ali dotrajanosti, ki jo je imelo blago ob kupčevem prevzemu, ali če izhaja iz narave blaga. Pravica iz naslova pomanjkljive izvedbe ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom blaga vedel, da je blago z napako, ali če je kupec napako povzročil sam.

7.6. Pravice iz odgovornosti za napake na blagu se uveljavljajo pri prodajalcu. Če pa je v potrdilu prodajalca o obsegu pravic iz odgovornosti za napake navedena druga oseba za popravilo, ki je bližje kraju prodajalca ali kraju kupca, bo kupec uveljavljal pravico do popravila pri osebi, ki je določena za izvedbo popravila. Razen v primerih, ko je za izvedbo popravila v skladu s prejšnjim stavkom imenovana druga oseba, je prodajalec dolžan reklamacijo sprejeti v katerikoli poslovalnici, kjer je reklamacija možna glede na asortima prodajanih izdelkov ali opravljanih storitev, po možnosti tudi na sedežu oziroma kraju poslovanja prodajalca. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavil pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način obravnavanja reklamacije kupec zahteva; dalje tudi potrditev datuma in načina obravnavanja reklamacije, vključno s potrdilom o popravilu in trajanju le-tega, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije. Ta obveznost velja tudi za druge osebe, ki jih za izvedbo popravila določi prodajalec.

7.7. Kupec obvesti prodajalca, katero pravico je izbral, ob obvestilu o napaki ali brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki. Kupec ne more spremeniti izbire brez soglasja prodajalca; to ne velja, če je kupec zahteval popravilo napake, ki se izkaže za nepopravljivo.

7.8. Če blago nima lastnosti, določenih v kupoprodajni pogodbi, lahko kupec zahteva dobavo novega blaga brez napak, razen če je to nesorazmerno z naravo napake, če pa se napaka nanaša samo na del blaga, kupec lahko zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe. Če pa je to zaradi narave napake nesorazmerno, še posebej, če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima kupec pravico do brezplačne odprave napake. Kupec ima pravico do dobave novega blaga ali zamenjave delov tudi v primeru popravljive napake, če blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima kupec tudi pravico do odstopa od pogodbe. Če kupec ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega blaga brez napak, do zamenjave njegovih delov ali popravila blaga, lahko zahteva primeren popust. Kupec ima pravico do primernega popusta tudi, če prodajalec ne more dostaviti novega blaga brez napak, zamenjati njegovega dela ali popraviti blaga, pa tudi če prodajalec ne uredi situacije v razumnem roku ali če bi ureditev popravila povzročila kupcu znatne težave.

7.9. V primeru popravljive napake je kupec upravičen tudi do povračila stroškov, ki so nastali pri uveljavljanju te pravice. Če pa pravica do odškodnine ne bo uveljavljena v enem mesecu po poteku roka, v katerem je treba uveljavljati napako, sodišče pravice ne prizna, če prodajalec ugovarja, da pravica do odškodnine ni bila uveljavljena pravočasno.

7.10. Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake se lahko uredijo s prodajalčevim reklamacijskim postopkom.


8. REKLAMACIJSKI POSTOPEK (ODGOVORNOST ZA NAPAKE, GARANCIJA, REKLAMACIJE)

8.1. Za napake na blagu odgovarja prodajalec v skladu z veljavnimi predpisi, kupec pa je dolžan vložiti reklamacijo pri prodajalcu ali pooblaščeni osebi. Podatki o pooblaščenih osebah in servisnih mestih za garancijski in pogarancijski servis so navedeni v garancijskem listu ali pa jih  prodajalec kupcu na zahtevo posreduje po telefonu ali e-pošti.

8.2. Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo blaga ali, če se napaka nanaša samo na del blaga, zamenjavo naredi pod pogojem, da prodajalec ne bo imel nesorazmernih stroškov zaradi cene blaga ali resnosti napake.

8.3. Namesto odprave napake lahko prodajalec vedno zamenja blago z napako s popolnim, če to kupcu ne povzroča resnih nevšečnosti.

8.4. V primeru napake na blagu, ki je ni mogoče odpraviti in ki ne dovoli, da bi se blago pravilno uporabljalo kot stvar brez napak, ima kupec pravico zamenjati blago oziroma odstopiti od kupoprodajne pogodbe. Enake pravice pripadajo kupcu, če so napake odpravljive, vendar kupec blaga po popravilu ali zaradi večjega števila napak na blagu ne more pravilno uporabljati.

8.5. Reklamacijski postopek se nanaša na blago, ki ga kupec kupi od prodajalca v okviru spletnega trgovanja na spletni strani spletne trgovine prodajalca.

8.6. Postopek pri reklamaciji blaga, ki ga je mogoče dostaviti prodajalcu, se začne z dnem, ko sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:

 8.6.1. prodajalec prejme Obvestilo o zahtevku za reklamacijo,

 8.6.2. kupec dostavi reklamirano blago prodajalcu ali pooblaščeni osebi,

8.7. Prodajalec oziroma pooblaščena oseba kupcu izda potrdilo o reklamaciji v ustrezni obliki, ki jo izbere prodajalec, npr. v obliki e-pošte ali pisno, v kateri je dolžan natančno navesti uveljavljane pomanjkljivosti izdelka in potrošnika še enkrat obvestiti o njegovih pravicah. Če se reklamacija uveljavlja preko komunikacije na daljavo, je prodajalec dolžan kupcu nemudoma dostaviti potrdilo o uveljavljanju reklamacije; če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa skupaj z dokazilom o obravnavi reklamacije; potrdila o uveljavljanju reklamacije ni treba dostavljati, če ima kupec možnost pokazati uveljavljanje reklamacije na drug način.

8.8. Kupec ima pravico do odločitve, katero od svojih pravic bo uveljavljal, hkrati pa je dolžan prodajalcu nemudoma posredovati podatke o svoji odločitvi. Prodajalec oziroma pooblaščena oseba je dolžan na podlagi kupčeve odločitve, katero od svojih pravic bo uveljavljal, določiti način reševanja reklamacije takoj, v zahtevnejših primerih pa v 3 dneh od začetka reklamacijskega postopka. Po določitvi načina obravnave reklamacije bo prodajalec oziroma pooblaščena oseba reklamacijo obravnavala nemudoma, v utemeljenih primerih pa je reklamacijo mogoče rešiti naknadno. Vendar pa obravnava reklamacije ne sme trajati dlje kot 30 dni od dneva uveljavljanja reklamacije. Po neuspešnem poteku roka za obravnavo reklamacije ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe oziroma ima pravico zamenjati blago za novo blago.

8.9. Prodajalec ne odgovarja za naslednje napake na blagu:

 8.9.1. če je napaka na blagu nastala zaradi uporabe blaga v pogojih, ki po svoji intenzivnosti, vlagi, kemičnim in mehanskim vplivom ne ustrezajo naravnemu okolju blaga,

 8.9.2. če je napaka na blagu nastala zaradi nepravilnega ravnanja, uporabe ali zanemarjanja skrbi za blago,

 8.9.3. če je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga s prekomerno obremenitvijo ali uporabo v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji ali splošnimi načeli normalne uporabe blaga (okvare, nastale zaradi uporabe ročne ure v nasprotju z navodili ali načeli pravilne uporabe),

 8.9.4. če je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga zaradi neizogibnih in/ali nepredvidljivih dogodkov,

 8.9.5. če je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga z nenamernim uničenjem in nenamernim poškodovanjem,

 8.9.6. če je napaka na blagu nastala zaradi nestrokovnega posega, poškodbe zaradi vode, požara, statične ali atmosferske elektrike ali druge višje sile (na primer, poškodba mehanizma zaradi neupoštevanja navodil glede vodotesnosti),

 8.9.7. če je napaka na blagu nastala zaradi posega v blago s strani nepooblaščene osebe (z nepooblaščenim posegom v ročno uro izven pooblaščene delavnice).

8.10. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva dostave blaga, razen če je za posebne primere določen drugačen garancijski rok.

8.11. Garancijski rok se podaljša za čas, v katerem kupec blaga ni mogel uporabljati zaradi garancijskega popravila blaga.

8.12. V primeru priznane reklamacije stroške prevoza blaga do reklamacije krije prodajalec. Več o možnostih prevoza reklamiranega blaga boste našli TUKAJ.

8.13. Obseg garancije:

 8.13.1. Ročno uro zaščitite pred: udarci, padci, pretresi, nenadnimi spremembami temperatur, kemičnimi vplivi, magnetnim poljem, vodo, če ročna ura ni označena kot vodotesna.

 8.13.2. Garancija se ne nanaša na običajno obrabo, ki nastane zaradi uporabe izdelka. Pred prvo uporabo je kupec dolžan preučiti navodila za uporabo in garancijske pogoje. Garancija se ne nanaša na napake, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe.

Reklamacijo lahko opravite neposredno na spletu v našem sistemu. Nadaljnja navodila boste prejeli po oddaji.

Preiti na vložitev reklamacije na spletu >>>

8.14. Podaljšana, izredna, garancija. V primeru, da je to za določen izdelek navedeno v okviru kataloške strani ustreznega spletnega vmesnika, prodajalec kupcu zagotavlja izredno podaljšano garancijo za obdobje 12 mesecev od izteka standardne garancije po 8. členu te Pogodbe. Garancija v tem odstavku velja za brezplačno popravilo ročnih ur, ki so prenehale delati zaradi proizvodne ali materialne napake. Te garancije ne zagotavlja proizvajalec, ampak prodajalec. Garancija v skladu s tem odstavkom ne velja za normalno obrabo, ki nastane zaradi uporabe ročne ure, zlasti obrabo stekla, ohišja, zapestnice ali paščka, ali za porabo baterije. Ta garancija preneha veljati, če v blago poseže tretja oseba brez dovoljenja prodajalca. Podrobni pogoji so navedeni v spletnem vmesniku prodajalca.

8.15. VIP storitve. V primeru, da je to za določen izdelek navedeno v okviru kataloške strani ustreznega spletnega vmesnika, prodajalec kupcu zagotovi VIP storitve, katerih podrobnejši pogoji so navedeni v spletnem vmesniku prodajalca.


9. IZBIRA PRAVA IN PRAVNI REŽIM

9.1. Kupoprodajna pogodba in vsa pravna razmerja, ki izhajajo iz nje ali so iz nje izpeljana, vključno z vprašanji njenega izvora in veljavnosti, ureja zakonodaja Slovaške republike, z izključitvijo vseh kolizijskih pravil. Izbira prava iz prejšnjega stavka kupcu, ki je potrošnik, ne odvzema varstva, ki je predvideno z določbami pravnega reda, od katerih po pogodbi ni mogoče odstopati, in ki bi se v odsotnosti izbire prava sicer uporabljal v skladu z določbami člena 6 (1) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).

9.2. Razmerja, ki niso urejena s temi pogoji ali drugimi dokumenti, kot so pogoji za reklamacijo, urejajo ustrezne določbe zakona št. 40/1964 Zb., Obligacijskega zakonika, zakona št. 22/2004 Zb. o elektronskem poslovanju in o spremembah zakona št. 128/2002 Zb. o državnem nadzoru notranjega trga pri varstvu potrošnikov in o spremembah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 284/2002 Zb. kakor je bil spremenjen s poznejšimi predpisi in zakonom št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.


10. REŠEVANJE SPOROV

10.1. Prodajalec obravnava reklamacije potrošnikov preko e-naslova info@irisimo.si. Informacije o reševanju kupčeve reklamacije bo prodajalec poslal na kupčev e-naslov.

10.2. V primeru sporov med kupcem in prodajalcem bodo sodišča Slovaške republike polno pristojna za reševanje vseh sporov, ki nastanejo med strankama, razen če ustrezna zavezujoča zakonodaja določa drugače.

10.3. Po zakonodaji EU imajo vsi kupci potrošniki s prebivališčem v državah EU pravico, da sprožijo izvensodno reševanje sporov s prodajalcem v skladu z zakonom st. 391/2015 Zb. o alternativnem reševanju potrošniških sporov in o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, izvensodnem reševanju sporov s  prodajalcem, in to v primeru, da zadevni spor ni bil rešen neposredno.Pristojni organ za obravnavo predmetnih predlogov za začetek izvensodnega reševanja potrošniških sporov je Slovaška trgovinska inšpekcija Bajkalská 21/A, P.O.Box št. 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk.

10.4. V skladu z Uredbo EU št. 524/2013 imajo kupci potrošniki pravico, da sprožijo izvensodno reševanje potrošniških sporov na spletu prek platforme za spletno reševanje potrošniških sporov SRS, ki je na voljo na: (ec.europa.eu/consumers/odr). Kontaktna točka v skladu z uredbo je Evropski potrošniški center na Slovaškem, Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava, Slovaška republika, tel.: +421 905 528 477, e-pošta: ECCNET-SK@ec.europa.eu. 

10.5. Poleg organov, navedenih v tem 10. členu, ki nadzorujejo poslovanje prodajalca in na katere lahko kupec naslovi svoje pritožbe, so pristojni okrožni urad, oddelek za izdajo dovoljenj za opravljanje trgovinske dejavnosti, Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike, Protimonopolni urad Slovaške republike, skrajšano PMU SR in drugi.


11. KONČNE DOLOČBE

11.1. Če je katerakoli določba pogojev poslovanja neveljavna ali neučinkovita, ali pa takšna postane, bo neveljavna določba zamenjana z določbo, katere pomen je čim bližje neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.

11.2. Kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji poslovanja, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.

11.3. Prodajalec ni vezan na noben kodeks ravnanja v zvezi s kupcem.

11.4. Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe je priložen pogojem poslovanja.

11.5. Kupec bo davčni dokument (račun) prejel v elektronski obliki na dan odpošiljanja naročila. Stranka prejme garancijski list fizično kot del pošiljke.

11.6. Ti pogoji začnejo veljati [dopolniti] 01.01.2022.